کمیته علمی همایش

دکتر محسن شاطریان: دبیر علمی همایش و دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کاشان

 

اعضای کمیته علمی:

دکتر احمد پوراحمد: استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

دکتر مصطفی بهزاد فر: استاد گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مسعود تقوایی: استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

دکتر پیروز حناچی: معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و استاد دانشگاه تهران

دکتر عباس زراعت: رئیس دانشگاه و استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان

دکتر کرامت اله زیاری: استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

دکتر سیروس شفقی: استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

دکتر محسن نیازی: استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

دکتر عیسی ابراهیم زاده: دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر براتعلی خاکپور: دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد رحیم رهنما: دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد تقی رهنمایی: دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

دکتر محمد گنجی: دانشیار گروه علوم اجتمای دانشگاه کاشان

دکتر حمید ماجدی: دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر علی موحد: دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

دکتر محمد سعید ایزدی: معاون وزیر و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و استادیار گروه معماری دانشگاه بو علی سینای همدان

دکتر محمدرضا حل فروش: استادیار گروه معماری دانشگاه وین اتریش

دکتر رسول حیدری سروشجانی: استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان

دکتر امیدعلی خوارزمی: استادیار گروه مدیریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احمد دانایی نیا: استادیارگروه معماری دانشگاه کاشان

دکتر حمیدرضا جیحانی: استادیار گروه معماری دانشگاه کاشان

دکتر مهران سهراب زاده: استادیار گروه علوم جتماعی دانشگاه کاشان

دکتر علی عمرانی پور: استادیار گروه معماری دانشگاه کاشان

دکتر یونس غلامی: استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان

دکتر سید عبدالجابر قدرتیان کاشان: استادیارگروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه کاشان

دکتر موسی کاظمی: استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور واحد تهران

دکتر صدیقه کیانی: استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان

دکتر امیر محمود زاده: استادیار پژوهشگاه شاخص پژوهش دانشگاه اصفهان

دکتر سید حجت موسوی: استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان

دکتر حسین یغفوری: استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

امیر اشنویی: مدرس دانشگاه پیام نور

محمد علائی ارانی: مدرس دانشگاه کاشان و پیام نور

محمود گنجی پور: مدرس دانشگاه پیام نور

ناصر مشهدی زاده: مدرس گروه شهرسازی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان