فراخوان مقاله

همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها (پوستر همایش)

اهداف همایش:
گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگردان، مدیران و کارشناسان و برنامه ریزان شهری به منظور بحث و تبادل نظر و فراهم کردن بسترهای علمی پیشرفت ایرانی – اسلامی بافت های فرسوده شهری کشور
تبیین مفاهیم و مصادیق فرسودگی و بافت های فرسوده شهری در ابعاد اجتماعی اقتصادی ، جغرافیایی، فرهنگی و کالبدی
تبیین اصول و روشهای بهینه مدیریت بافت های فرسوده شهری در سطح ملی و منطقه کاشان
بهره گیری از تجربیات ملی و بین المللی در مرحله برنامه ریزی بافت های فرسوده و تبیین روش ها و راهکارهای تهیه و اجرای طرح توسعه شهری در بافت های شهری در ایران و کاشان و آران و بیدگل
تجربه و تحلیل فرصت ها و چالش های فرا روی بافت های فرسوده شهری
ارزیابی برنامه ها، چشم انداز و نقشه استراتژیک بافت های فرسوده منطقه کاشان
بهره گیری از از یافته های جدید پژوهشی
استفاده بیشتر و بهتر از فضای شهری برای اسکان جمعیت
رفع نیاز ساکنان بافت فرسوده به کاربری های خدماتی (ایجاد فضاهای کار و تفریح مناسب)
بهبود ساختار حمل و نقل در بافت فرسوده و به تبع آن در شهر
ارتقاء الگوی سکونت و مسکن

محورهای اصلی همایش:

1. مباحث نظری و مفهومی بافت های فرسوده
2. بافت های فرسوده شهری و ابعاد مدیریتی
3. بافت های فرسوده شهری و ابعاد اجتماعی - فرهنگی
4. بافت های فرسوده شهری، ابعاد کالبدی - فضائی
5. بافت های فرسوده شهری، ابعاد جغرافیائی - زیست محیطی
6. بافت های فرسوده شهری، ابعاد اقتصادی
7. بافت های فرسوده منطقه کاشان
8. بافت های فرسوده و گردشگری
9. بافت های فرسوده و پدافند غیرعامل
10. احیای بافت های فرسوده شهری بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی و معماری بومی
تاریخ های مهم

زمان: اردیبهشت ماه 1394
مکان: کاشان، دانشگاه کاشان، تالار آزادی
مهلت ارسال چکیده مقالات:1393/11/1
مهلت ارسال اصل مقالات: 1393/12/1

اطلاعات ارتباطی
نشانی دبیرخانه:
کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده منابع طبیعی- دبیرخانه همایش ملی بافت¬های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
شماره تلفن: 03155912791
دورنگار: 03155912777

برای ارسال مقاله در این کنفرانس از اینجا شروع کنید.گام اول مرحله ارسال مقاله