کمیته پشتیبانی و برگزاری

-        آقای محسن معین زاده: مسئول آموزش و مرکز رایانه دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان (مسئول کمیته)

-        آقای جواد نخی: مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه کاشان

-        آقای محمد عصاری: مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه کاشان

-        آقای حسن بابازاده: رئیس اداره رفاه کارکنان دانشگاه کاشان

-        آقای امیر حسین حاجی اکبری: مدیر حراست دانشگاه کاشان

-        آقای مهندس سعید طالعی: مدیر عامل شرکت عمران و احیای بافت فرسوده شهرداری کاشان

-        آقای مهندس سید مهدی رضوی زاده: مدیر گردشگری شهردای کاشان