کمیته مالی

-        آقای مهندس سید حسین علی ابریشم: معلون اداری و مالی شهردای و مسئول کمیته

-        آقای دکتر محسن شاطریان: عضو کمیته

-        آقای دکتر مجید منعم زاده: عضو کمیته

-        آقای مهندس سعید طالعی: عضو کمیته

-        آقای مهندس سید مهدی رضوی زاده: عضو کمیته