دبیرخانه همایش

دبیر خانه علمی همایش:

-        آقای محمد علائی آرانی (مسئول دبیرخانه)

-        آقای مهندس امیر حسین نیکوکار: عضو دبیرخانه

-        آقای محسن معین زاده: عضو دبیرخانه

 

 دبیرخانه اجرایی همایش:

-        آقای مهندس حجت الله رهی (مسئول دبیرخانه)

-        مهندس سعید طالعی (مسئول برگزاری مسابقه طراحی شهری)

-        مهندس سید مهدی رضوی زاده (مسئول برگزاری مسابقه عکاسی)