شورای سیاست گذاری

-        آقای مهندس سید محمد ناظم رضوی: شهردار کاشان و رئیس شورا

-        آقای دکتر عباس زراعت: رئیس دانشگاه کاشان و عضو شورا

-        آقای مهندس علی رسول زاده: رئیس شورای اسلامی شهر کاشان و عضو شورا

-        آقای دکتر محسن شاطریان: رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان و دبیر علمی همایش

-        آقای مهندس سعید طالعی: مدیر عامل شرکت عمران و احیای بافت فرسوده و دبیر اجرایی همایش

-        آقای دکتر مجید منعم زاده: معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان و عضو شورا

-        آقای مهندس سید مهدی رضوی زاده: مدیر حوزه گردشگری شهردای کاشان و عضو شورا

-        آقای دکتر یونس غلامی: مدیر گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان و عضو شورا