کمیته تبلیغات همایش

-        آقای دکتر محمد علی فرجی: مدیر مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل شهردای (مسئول کمیته)

-        آقای محسن معین زاده: عضو کمیته

-        آقای محسن فرشته: عضو کمیته