محورها

 

1. مباحث نظری و مفهومی بافت های فرسوده:
- سیر تحولات تاریخی مفاهیم مرتبط با بافت های فرسوده شهری در جهان و ایران :ارزش ها و چالش ها
-
بررسی تحلیلی معنا شناختی بافت های فرسوده شهری
-
راهکارها و شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری.
-
معیارهای سنجش و اندازه گیری میزان فرسودگی بافت های فرسوده شهری.
-
شیوه ها و رویکرد های نوین مداخله در بافت های فرسوده شهری.
-
عوامل و بررسی زمینه های شکل گیری بافت های فرسوده شهری.


2. بافت های فرسوده شهری و ابعاد مدیریتی :
- بررسی الگوی مدیریتی و ظرفیت سازی در توسعه پایدار بافت های فرسوده شهری
- بررسی قوانین و مقررات در مدیریت بافت های فرسوده شهری
- بررسی روش های کنترلی، نظارت و هدایت توسعه بافت های فرسوده شهری
- بررسی شیوهای نوین مدیریت بافت های فرسوده شهری

- مدیریت بحران در بافت های فرسوده شهری

- بررسی نقش و الگوی مداخله نهادهای دولتی و غیر دولتی در مدیریت توسعه بافت های فرسوده ایران و منطقه کاشان

- بررسی جایگاه مدیریت هماهنگ شهری در نوسازی و بازآفرینی بافت های تاریخی و فرسوده شهری و نحوه ایجاد آن


3. بافت های فرسوده شهری و ابعاد اجتماعی - فرهنگی :
- بررسی و ارزیابی الگوهای مشارکتی - ارتباطی در بافت های فرسوده شهری

- مشارکت و نقش آن در تحقق پذیری طرح های نوسازی شهری
- بررسی ابعاد جامعه شناختی و راهکارهای پایدار اجتماعی بافت های فرسوده شهری
- بازشناسی محدودیت ها و فرصت های اجتماعی و فرهنگی در بافت های فرسوده شهری
- بررسی ساختار جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی بافت های فرسوده منطقه کاشان.
- بررسی روشهای افزایش همگرائی های اجتماعی در بافت های فرسوده
- بررسی الگوهای اجتماعی سکونت در بافت های فرسوده شهری منطقه کاشان.
- بررسی چگونگی ارتقاء سرمایه اجتماعی در بافت های فرسوده منطقه کاشان.

- نقش مشارکت در ایجاد فرصت های مناسب برای "ساکنین بافت های فرسوده"، "مدیریت شهری"

- بررسی رضایتمندی ساکنان بافت­های فرسوده از شاخص­های کیفیت زندگی4. بافت های فرسوده شهری، ابعاد کالبدی - فضائی :
- امکان سنجی توسعه کاربری ها و کارکردهای جدید در بافت های فرسوده شهری
- بررسی شیوه ها و الگوهای حفظ و نگهداری ارزش های ایرانی و اسلامی در بافت های فرسوده شهری
- بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کالبدی بافت های فرسوده
- بررسی و ارزیابی روشهای جدید مقاوم سازی بافت های فرسوده شهری
- بافت فرسوده کاربرد مواد و مصالح بوم آور و جدید و تکنولوژی مختلف ساخت
- بررسی شبکه های ارتباطی و الگوهای دسترسی در بافت های فرسوده
- بررسی سلسله مراتب خدماتی در بافت های فرسوده شهری
- بافت فرسوده کاربرد موارد و مصالح جدید و تکنولوژی نوین ساخت


5. بافت های فرسوده شهری، ابعاد جغرافیائی - زیست محیطی :
- بررسی روشهای پیشگیری از سوانح و آسیب های طبیعی بافت های فرسوده شهری
- ارزیابی برنامه ها و طرح های ایمنی بافت های فرسوده شهری
- ارائه الگوها و معیارهای زیست محیطی در بافت های فرسوده شهری
- ارزیابی توانها و ظرفیت های محیطی در بافت های فرسوده شهری
- بررسی بهداشت و آلودگی های محیطی در بافت های فرسوده شهری
- بررسی شرایط اقلیمی و اثرات آن بر بافت های فرسوده شهری، کشور و منطقه کاشان.


6. بافت های فرسوده شهری، ابعاد اقتصادی :
- بررسی تأثیر نوسازی بافت های فرسوده در تحرک اقتصاد شهری
- بررسی شیوه ها و موانع تأمین منابع مالی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری
- بررسی هزینه فایده نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری
- بررسی میزان تأثیر نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده بر بازار مسکن و اقتصاد ساختمان
- ارزیابی اقتصادی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده منطقه کاشان.

بررسی روش های تأمین منابع مالی جهت تحقق برنامه  های بهسازی و بازآفرینی بافت های تاریخی و
فرسوده شهری


7. بافت های فرسوده شهر کاشان و آران و بیدگل :
- بررسی ابعاد جغرافیایی بافت های فرسوده منطقه کاشان.
- بررسی شیوه ها و الگوهای مداخله در بافت فرسوده منطقه کاشان.
- بررسی محدودیت ها و فرصت های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی در بافت فرسوده منطقه کاشان.
- بررسی چگونگی امنیت شهری در بافت فرسوده منطقه کاشان.
- بررسی الگوهای برنامه ریزی برای بافت فرسوده منطقه کاشان.
- بررسی شیوه های مدیریت شهری در بافت های فرسوده شهری
- شیوه های توانمندسازی اجتماعی- فرهنگی بافت فرسوده منطقه کاشان.

- بررسی شیوه های سرمایه گذاری در بافت فرسوده منطقه کاشان.

 

8. بافت های فرسوده و گردشگری

- گردشگری ،معماری بافت های فرسوده وتوسعه پایدار

- گردشگری و بناهای تاریخی

- گردشگری  و بافت های سنتی  فرسوده شهری

- گرافیک محیطی و طراحی شهری در گردشگری

- بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و تأثیر آن در توسعه گردشگری

- بافتهای فرسوده، تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری (محل‌های اقامتی و ....)

- گردشگری ، نظم و امنیت و توسعه مناطق  حاشیه نشین شهری

- راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار در بافتهای فرسوده
 

9. بافت های فرسوده و پدافند غیرعامل

- بافت های فرسوده شهری و مدیریت بحران

- جایگاه پدافند غیر عامل در طرح های بهسازی و نوسازی شهری

- مکان گزینی با رویکرد دفاع غیر عامل در بافت های فرسوده

- اصول دفاع غیرعامل در بافت های تاریخی و شهرسازی اسلامی

- زیرساخت ها و تأسیسات بافت های فرسوده و دفاع غیر عامل

- کاربری های بافت های فرسوده و دفاع غیر عامل
 

10. احیای بافت های فرسوده شهری بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی و معماری بومی

- شاخص های معماری اسلامی- ایرانی در معماری بافت های فرسوده

- نقش معماری اسلامی- ایرانی در شهرسازی جدید

- نقش معماری خانه های تاریخی در احیای بافت های فرسوده با تأکید بر شهر کاشان

- احیای بافت های فرسوده شهری با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی

- تضادهای معماری مدرن و الگوی سنتی در بافت های فرسوده